Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Facebook /// NEKED MELYIK A KEDVENCED? Anime témájú snackek vagy Ázsiai üdítők?

YUKI'S SNACK BOX- SZAVAZÁS - NEKED MELYIK A KEDVENCED? Anime témájú snackek vagy Ázsiai üdítők?

 

1. A játék és annak szervezője

A ONE PROPERTIES Kft., Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 245/17., a (továbbiakban: „Szervező / Lebonyolító ”) nyereményjátékot hirdet „NEKED MELYIK A KEDVENCED? Anime témájú snackek vagy Ázsiai üdítők?” elnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”).

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-hozzáféréssel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban a Szervező, valamint a vele megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:

A játék ⏰ 2022.02.14. 16:00-tól 2022. 02.21. 12:00-ig tart

A Játék menete:

A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül a Facebook oldalon elérhető nyereményjátékhoz tartozó posztban kommentben válaszolnak.

 

Nyeremény (3 db ingyenes kiszállítás + 20% kedvezmény a Yuki's Snack Box-ra):

A játék felhívásra válaszolók között az alábbi nyeremények közül nyertesenként 1 db kerül kisorsolásra :

3 db ingyenes kiszállítás + 20% kedvezmény, mely 2022.03.01 –ig használható fel.

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.

A sorsolás időpontja:

2022.01.21 14:00

A fent megjelölt sorsolási időpontban egy nyertes kerül kisorsolásra a Játékban részt vett, Facebook kommentként válaszukat beküldő Játékosok között (a továbbiakban: „Nyertes"),.A sorsolás során pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A sorsolást a Szervező cég végzi.

A Nyertest Facebook kommentben és üzenetben értesítjük.

4. A Nyereményre való jogosultság feltételei

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

nem töltötte be a 18. életévét;

18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill.a Nyeremény átvételében nem működik közre;

ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 3 munkanapon belül nem válaszol;

ha nem lehet felvenni a Nyertessel Instagram vagy Facebook privát üzenet formájában a kapcsolatot;

ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;

jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

A Nyertessel a Lebonyolító Facebook üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot.

A Nyertes vállalja, hogy a Facebook üzenet formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül a Facebook oldalára küldött privát üzenetben, vagy a https://yukissnackbox.hu/ oldalon lévő kapcsolati formulán adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Szervezővel.

A Nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül köteles érdemben a fenti Facebook oldalra vagy e-mailcímére írt üzenet formájában reagálni a Szervező / Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről a Szervező / Lebonyolító Facebook vagy Instagram privát üzenet formájában értesíti a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező / Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

6. A Nyeremény kézbesítése

Nyertes a Nyereményt a Szervezőtől / Lebonyolítótól házhozszállítás útján kapja meg pár munkanapon belül az előre leegyeztetett címre.

A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt/ Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező/ Lebonyolító felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő:

ONE PROPERTIES Kft. (székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 245/17.), ☎️ +36 70 669 8654